praktijkinformatie

 

Adres: Texelstraat 80 - 1181 ES - Amstelveen

Telefoon: 020-4966255

De praktijk is iedere werkdag telefonisch bereikbaar met dien verstande dat we de telefoon niet opnemen als we met cliënten aan het werk zijn. In dat geval kunt u altijd een bericht inspreken en wordt u spoedig daarna teruggebeld.

 

E-mail:

bobboot@kpnmail.nl

info@maaikebroere.nl

kok.boot@telfort.nl (voor vragen van algemene aard)

 

Kosten en vergoeding

Het tarief voor zowel haptotherapie, als relatiebegeleiding bedraagt € 100,00

Voor de sessies plannen we 60 minuten tijd.

 

Vergoeding: de meeste zorgverzekeraars vergoeden haptotherapie (deels) vanuit de aanvullende verzekering.

Wij voldoen aan de voorwaarde dat wij geregistreerd GZ haptotherapeut zijn bij de beroepsvereniging VVH – vereniging van haptotherapeuten.

 

Afzeggen: Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd als dat minstens 36 uur van tevoren plaats vindt.

.

Bereikbaarheid

Auto

De praktijk is goed bereikbaar vanaf A9 en A10.

Er is vrijwel altijd voldoende parkeerruimte. Er is sprake van betaald parkeren. Bij het winkelcentrum om de hoek kan met een blauwe kaart 2.5 uur kosteloos worden geparkeerd.

 

Openbaar vervoer

De praktijk is, zowel vanuit de regio als vanuit Amsterdam, goed bereikbaar met openbaar vervoer: zie www.ov9292.nl

 

 

Privacy reglement

Wij, Bob Boot en Frans Kok van Maatschap Kok&Boot haptotherapie, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe er door ons met persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook onze wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut hebben wij, ieder afzonderlijk, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Wij zijn als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zullen wij u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling
  . Kosten van de behandeling

 

Klachtenprocedure

Wij zijn lid van de VVH, de vereniging van haptotherapeuten. Die vereniging gebruikt de volgende klachtenprocedure:

 

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ik doe daarvoor mijn uiterste best en houdt me hierbij aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de door mij geboden zorg. Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken. Als u vragen heeft over de behandeling, ontevreden bent of een klacht heeft, dan kunt u dit altijd aan mij kenbaar maken. We kunnen in een gesprek dan samen komen tot duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing. Wilt u een vertrouwenspersoon spreken, dan is ook dat mogelijk. Hij / zij heeft een luisterend oor en is in staat om u te helpen uw ontevredenheid of klacht te verhelderen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van mijn beroepsvereniging, bereikbaar op 020 488 7116 van maandag t/ m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Geschilleninstantie: Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt door haar vertrouwelijk behandeld. Klachtenfunctionaris Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl. Ik ben via mijn beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz.

Tuchtrecht: Naast deze klachten- en geschillenregeling val ik ook onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Uw klacht wordt door deze commissie beoordeeld en behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt uw klacht eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond. Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt aan u vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan u terugbetaald. Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie: P/a DingemansVanderKind, Mr J. van der Pijl, Sarphatistraat9 1017 WS  Amsterdam. Deze klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op in het Register van GZ-Haptotherapeuten opgenomen haptotherapeuten.